Meny

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Docritzen AB, org. nr 559250-7023, med adress Askims Kyrkväg 56, 436 42 Askim, (”Docritzen”, ”oss”, eller ”vi”) behandlar personuppgifter i förhållande till dig.

1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på vår hemsida.

1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Docritzen är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.5 Vi kan komma att inhämta personuppgifter om dig från olika källor, inklusive direkt från dig personligen, men även från dokument och/eller blanketter som du förser oss med för att nyttja vår tjänst.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig och som du angivit på vår hemsida plasticsurgery-guide.com eller via telefon eller via direkt mailkontakt med oss:

(a) namn

(b) mailadress

(c) telefonnummer

(d) din adress

(e) ditt telefonnummer

(f) dina uppgifter om ålder, vikt, längd och andra medicinska uppgifter om dig, som du lämnar i för saken avsedda formulär på vår hemsida.

(g) resultatet av information du matat in i för saken avsedda formulär på vår hemsida, i relation till Docritzens rekommendation till dig.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som privatperson behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att kunna leverera den av dig, via vår hemsida plasticsurgery-guide.com, beställda tjänsten ”konsultation inför ett eventuellt plastikkirurgiskt ingrepp”.

Behandlingen sker, på basis av vårt berättigade intresse av att kunna leverera den beställda tjänsten till dig.

Vi behandlar även dina personuppgifter för ändamålet att kunna kontakta dig med information om utveckling av vår tjänst samt annan relaterad information. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna hålla dig informerad om utvecklingen inom det område där vår tjänst erbjuds, dvs plastikkirurgi.

3.2 Personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon behandlas för ändamålet att hantera ditt ärende och återkoppla till dig. Din mailadress behandlas för att hantera frågor du ställer via vår hemsida, e-post eller telefon och din fråga kan komma att publiceras på vår hemsida i avidentifierad form. Behandlingen enligt denna punkt sker på basis av ditt samtycke.

3.3 I de fall där behandlingen grundar sig på Docritzens berättigade intresse, har vi dragit den slutsatsen efter att ha konstaterat att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet enligt ovan, och efter att ha vägt Docritzens intresse mot ditt integritetsskyddsintresse – särskilt med beaktande av de möjligheter du har att utöva inflytande över behandlingen av dina uppgifter enligt punkt 9. Vänligen kontakta oss om du önskar mer information om intresseavvägningen i relation till någon enskild behandling.

3.4 Personuppgifterna kommer inte att behandlas för andra ändamål än de som angetts ovan utan att vi först informerat dig och/eller inhämtat lämpligt samtycke från dig.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, och som utgångspunkt inte längre än tidsperioden för det aktuella avtalet.

4.2 Uppgifter om dig som kund hos oss kommer att sparas så länge som vi har ett legitimt affärsmässigt behov att spara uppgifterna (till exempel för att kunna tillhandahålla dig tjänster som du har efterfrågat eller för att uppfylla tillämpliga legala, skattemässiga eller bokföringsmässiga krav). När vi inte längre har något pågående legitimt affärsmässigt behov av att behandla dina personuppgifter kommer dessa att raderas inom 1 år.

4.3 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktar oss via vår hemsida eller telefon så länge vi har ditt samtycke att behandla dessa personuppgifter. Uppgifter hänförliga till dig som kontaktat oss via vår hemsida eller via telefon sparas dock som längst i ett år från den senaste kontakten.

4.4 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Vi kommer dock alltid att spara dina uppgifter så länge det krävs enligt lag.

5. Cookies

När du besöker våra hemsidor kan uppgifter om ditt användande av hemsidan komma att samlas in genom Google Analytics. Denna spårningsteknik använder cookies för att samla aggregerade data om hemsideanvändning och aktivitet, så som hur många användare som besöker hemsidan och hur ofta. Dessa uppgifter kan komma att delas med en tredje part för ändamålet att ytterligare förbättra våra hemsidor. Vi använder cookies för ändamålet, och på basis av vårt berättigade intresse av, att bättre förstå ditt användande av vår hemsida och för att förbättra användarupplevelsen på hemsidan.

6. Mottagare

6.1 Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Docritzen kan dock komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

(a) med myndighet, domstol eller annan tredje part där vi bedömer att utlämning är nödvändig enligt tillämplig lag eller förordning, för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen;

(b) med en potentiell köpare (och dess företrädare och rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, fusion eller förvärv, förutsatt att vi informerar köparen om att denne endast får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy;

och

(c) med annan part med ditt samtycke till sådan delning, eller när det krävs till följd av att du utnyttjar någon av dina rättigheter enligt punkt 8.

6.2 Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, till exempel bolag som arbetar med faktura eller annan ekonomiadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy

7. Säkerhet och överföring av personuppgifter till tredje land

7.1 Docritzen säkerställer en hög säkerhetsnivå med avseende på personuppgiftshanteringen genom en rad tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att förhindra otillåten åtkomst, användning eller delning, eller oavsiktlig förlust av data. Exempelvis används kryptering, anonymisering och/eller pseudonymisering när det är lämpligt. Personuppgifterna lagras säkert i system som är dedikerade för det ändamålet. Våra interna rutiner är upprättade för att prioritera och främja skyddet av personuppgifter.

7.2 Även om våra dataskyddsåtgärder löpande utvärderas och uppdateras är det svårt att helt garantera säkerheten för uppgifter som delas över internet. Du ombeds därför iaktta försiktighet och skydda dig själv när du delar uppgifter på nätet, inte minst vid användningen av lösenord, genom att använda lämpliga brandväggar och program som skyddar mot spyware och andra virus.

7.3 Skulle du mot förmodan upptäcka brister i Docritzens dataskydd, särskilt vad gäller säkerhetsincidenter, ber vi dig kontakta oss omgående.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

8.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

8.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

8.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

8.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Docritzens berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

8.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för information till dig. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

8.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

8.8 Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den mailadress som anges nedan. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

9. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

10. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan ber vi dig kontakta oss på info@plastikradgivning.se eller på den postadress som anges högst upp i denna personuppgiftspolicy.

Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 1 mars 2021.

art clinic
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Dr Charles Randqvist

Victoriakliniken

Ledande specialistkompetens

Ansiktslyft, Bröst, Bukplastik, Näsplastik.

This will close in 0 seconds

Estetisk Plastikkirurgi ELW
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Med.Dr Eya Wartie

Estetisk Plastikkirurgi ELW AB

Ledande specialistkompetens

Ansiktslyft, Bröst, Bukplastik, Näsplastik.

This will close in 0 seconds

Dagkirurgen i Västerås
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Med.Dr Olafur Jakobsson

Dagkirurgen i Västerås, Klinik EK i Västerås

Ledande specialistkompetens

Fettsugning, Lipödem, Ögonlock.

This will close in 0 seconds

Bellakliniken
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Dr Johan Nordquist

Bellakliniken

Ledande specialistkompetens

Ansiktslyft, Bröst, Bokplastik, Rumpimplantat, Ögonlock

This will close in 0 seconds

Astoriakliniken
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Docent Ingemar Blomgren

Astoriakliniken

Ledande specialistkompetens

Bröst, Fettsugning, Näsplastik, Ögonlock

This will close in 0 seconds

Viktoriakliniken
rekommenderad av plastikrådgivning.se

Med.dr Jessica Gahm

Viktoriakliniken

Ledande specialistkompetens

Bröst, Bröstrekonstruktion efter bröstcancer, Bokplastik, Feminiserings-op, Fettsugning, Intimkirurgi, Ögonlock

This will close in 0 seconds